Stimuleringsregeling “Asbest eraf, Zonnepanelen erop”

De landelijke stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is vanaf 1 juli 2014 ook opengesteld voor voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Bij het indienen van een subsidieaanvraag moeten zij aan kunnen tonen dat de asbest zich bevindt op een (voormalig) agrarisch bouwblok. Om dit te bewijzen hebben de aanvragers medewerking van hun gemeente nodig.

Interprovinciale stimuleringsmaatregel
De gezamenlijke provincies voeren in 2013,2014 en 2015 een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze regeling gericht op actieve agrarische bedrijven. Per 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf ook gebruik maken van de regeling. Daarnaast wordt de subsidieregeling opengesteld voor particulieren die eigenaar zijn van een (voormalig) agrarisch bouwblok.

Wanneer speelt gemeentelijke medewerking een rol bij de aanvraag?
Wanneer een subsidieaanvrager niet kan aantonen dat hij agrariër is (middels de zogenaamde gecombineerde opgave) dan is hij aangewezen op medewerking van de gemeente. De gemeente kan in dit geval de benodigde informatie over de huidige- of voormalige bestemming van het bouwblok verstrekken.

Om welke informatie gaat het?
De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij eigenaar is van een bouwblok dat in het vigerend (rechtsgeldig) bestemmingsplan als agrarische bouwblok is bestemd, ook al is het feitelijk gebruik niet meer agrarisch. Wanneer dit niet in het huidige bestemmingsplan staat, maar de aanvrager kan aantonen dat er sinds 1993 op enig moment sprake was van een bestemming als agrarisch bouwblok, dan wordt voldaan aan de eis van de stimuleringsmaatregel.

Welk bewijs kan de aanvrager aan de gemeente vragen?
Een van de onderstaande bewijzen kan de aanvrager opvragen bij zijn gemeente:
– Een bewijs van de huidige bestemming als agrarisch bouwblok (kopie relevant gedeelte van de plankaart, legenda en bijbehorend planvoorschrift)
– Een bewijs van een voormalige bestemming als agrarisch bouwblok sinds 1993 (kopie relevant gedeelte van de plankaart, legenda en bijbehorend planvoorschrift)
– Een gewaarmerkte verklaring van de gemeente die de huidige- dan wel voormalige (vanaf 1993) agrarische bestemming van het Bouwblok aantoont. Onderstaand een voorbeeldtekst van deze verklaring, waarbij de verklaring getekend wordt door een ambtenaar met ondertekeningmandaat:

Gemeente …………. verklaart voor de subsidieaanvraag “Asbest eraf, zonnepanelen erop” dat de gebouwen van ……………..(naam eigenaar, adres, woonplaats) zich bevinden op een agrarisch bouwblok dat in het vigerende bestemmingsplan als zodanig is bestemd, dan wel op een voormalig agrarisch bouwblok dat sinds 1993 in een toentertijd rechtsgeldig bestemmingsplan als zodanig bestemd is geweest.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een standaard-verklaring:
Download de verklaring