Van:                                 "Asbest eraf, zonnepanelen erop" <helpdesk@asbestvanhetdak.nl>

Verzonden:                     donderdag 27 juni 2013 16:40

Aan:                                Wouter Veefkind

Onderwerp:                    Attentiemail Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

 

 

Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 27 juni 2013

Openstelling stimuleringsregeling in tien provincies
Subsidie aanvragen
Veelgestelde vragen
In de regeling staat dat ik een getekende offerte/ opdrachtbevestiging moet inzenden. Dan ga ik toch al verplichtingen aan. Wordt mijn aanvraag dan geweigerd?
Ik sloop een volledige schuur met daarop een asbestdak, kom ik in aanmerking voor de regeling?
Bij de aanvraag dien ik een ingevulde de-minimisverklaring toe te voegen. Wat houdt de de-minimisverklaring in?

 

 

 

 Openstelling stimuleringsregeling in tien provincies

Vanaf 1 juli stellen tien provincies de regeling open en kunnen agrarische ondernemers een subsidieaanvraag indienen. Alleen in de provincies Gelderland en Flevoland zal openstelling later plaatsvinden. Per provincie kunnen de regeling en bijbehorende voorwaarden verschillen.


Lees verder

 

 

 

 Subsidie aanvragen

Vanaf 1 juli aanstaande is het mogelijk om in bovengenoemde provincies de subsidie aan te vragen. Via de website is vanaf dat moment een aanvraagmodule beschikbaar om uw aanvraag digitaal in te dienen. Voor uw aanvraag dient u een aantal bijlagen mee te sturen:

• een asbestinventarisatierapportage conform SC540 (niet ouder dan 3 jaar);
• een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de verwijdering van asbest met daarop het aantal m2 asbest dat wordt verwijderd (conform SC530);
• een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de zonnepanelen met daarop het aantal kWp zonnepanelen dat wordt geïnstalleerd;
• een kopie van de gegevens van de landbouwtelling ten aanzien van de Standaard Opbrengst (gecombineerde opgave);
• een ingevulde de-minimisverklaring; download via de website;
• een kopie van vergunningen of meldingen die nodig zijn voor de asbestverwijdering en/of plaatsing van zonnepanelen;
• wanneer u iemand wilt machtigen om een aanvraag in te dienen, voeg dan het machtigingsformulier toe. Dit formulier is binnenkort te downloaden via de website.

 

 

 

 Veelgestelde vragen

Via de digitale en telefonische helpdesk komen veel vragen binnen omtrent de regeling. U leest hieronder enkele veelgestelde vragen. Klik op lees verder voor meer veelgestelde vragen en antwoorden.


Lees verder

 

 

 

 In de regeling staat dat ik een getekende offerte/ opdrachtbevestiging moet inzenden. Dan ga ik toch al verplichtingen aan. Wordt mijn aanvraag dan geweigerd?

Nee, de aanvraag wordt niet geweigerd wanneer u ondertekende offertes/ opdrachtbevestigingen opstuurt. Dit valt niet onder de “weigeringsgrond” voor de subsidie. De subsidieverlener wil er zeker van zijn dat de uitvoering gaat plaatsvinden. De aanvraag wordt geweigerd wanneer u van start bent gegaan met de uitvoering, ofwel het asbestverwijderingsbedrijf is begonnen met verwijderen van asbest en/of de zonnepanelen zijn reeds geplaatst. Uitvoering mag pas starten na indiening van een complete en correcte aanvraag en ontvangst van een ontvangstbevestiging. Dit is wel op eigen risico, het advies is dat u wacht op de subsidiebeschikking.

 

 

 

 Ik sloop een volledige schuur met daarop een asbestdak, kom ik in aanmerking voor de regeling?

Ja, indien u minimaal 400 m2 asbest verwijdert (op het dak of gevel gemeten) en minimaal 15 kWpiek zonnepanelen terugplaatst op een bedrijfsgebouw op de bedrijfslocatie van de aanvraag.

 

 

 

 Bij de aanvraag dien ik een ingevulde de-minimisverklaring toe te voegen. Wat houdt de de-minimisverklaring in?

In de de-minimisverklaring, die gaat over het lopende kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren, dient u op te nemen of uw onderneming € 7.500,- of meer subsidie heeft ontvangen die kan worden beschouwd als staatssteun. Indien u eerder subsidie heeft ontvangen en deze onder de noemer de-minimissteun valt, dan is dit ook benoemd in de betreffende beschikking behorend bij de subsidie. U dient voor zover van toepassing na te gaan of u dergelijke beschikkingen heeft ontvangen. U bent zelf verantwoordelijk voor een dergelijke controle.

 

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x