Contact Website Afmelden
 
Datum 19 juni 2014

Voorgenomen verlenging en aanpassing Stimuleringsregeling
Wat gaat er veranderen?
Wie kan gebruik maken van de regeling
Inventarisatie collectief traject asbest saneren Het Hogeland
Bekijk de website voor actuele informatie

 
   Voorgenomen verlenging en aanpassing Stimuleringsregeling

De huidige Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ wordt verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van elf provincies in juni 2014 besloten. Uitzondering hierop is de provincie Zuid-Holland. Daar besluiten Gedeputeerde Staten op 24 juni over de Stimuleringsmaatregel. Wanneer alle provincies positief hebben besloten, zal het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie de voorgestelde aanpassingen bespreken. De Stimuleringsmaatregel is voortgekomen uit het convenant met voormalig staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Aanpassing van het convenant is nodig vanwege de voorgenomen verlenging van de aanvraagperiode van de Stimuleringsregeling en verbreding van de doelgroep. Naar verwachting kunnen vanaf 1 juli naast agrariërs ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling.
 
   Wat gaat er veranderen?

De voorgenomen wijzigingen zijn:
• Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² asbestdak
• Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
• Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015
Elke provincie kan zelf aanvullende voorwaarden stellen in de regeling. Bekijk daarom voor het indienen van een aanvraag altijd de regeling die geldt in uw provincie. Vanaf 1 juli staan hier verwijzingen naar de aangepaste stimuleringsmaatregelen.
 
   Wie kan gebruik maken van de regeling

Naast actieve agrarische ondernemingen komen vanaf 1 juli ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor de Stimuleringsmaatregel. Voor deze nieuwe doelgroepen handhaven de provincies een subsidieplafond van 30 procent. Hiermee blijft de Stimuleringsmaatregel in hoofdzaak gericht op actieve agrarische bedrijven. Door de aanpassing krijgt een grotere groep bewoners van het buitengebied de mogelijkheid om met subsidie asbest te saneren, voordat het voorgenomen wettelijke verbod op bezit van asbest in 2024 ingaat.
 
   Inventarisatie collectief traject asbest saneren Het Hogeland

Dat asbest grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en van invloed is op de waarde van het agrarisch bedrijf, onderstreept de Groningse LTO Noord-afdeling Het Hogeland. Bovendien heeft de politiek het voornemen om asbestdaken en -gevelpanelen vanaf 2024 te verbieden. Daarom is Het Hogeland een inventarisatie gestart onder haar leden om te kijken hoeveel animo er is voor een collectief asbestsanering traject. Lees meer.
 
   Bekijk de website voor actuele informatie

Op de website www.asbestvanhetdak.nl  kunt u de komende weken nieuwe informatie verwachten. Ook kunt u hier uw vraag digitaal stellen. Op werkdagen is de helpdesk telefonisch bereikbaar tussen
12.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer  079 - 325 23 85.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x